Uuringud

Ettevõtlikkushoiakute ning ettevõtlusõppe kaardistamiseks ning arendamiseks programmis läbi viidud ja läbi viidavad uuringud.

Uuringu nimetus: Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale.
Eesmärk: Äriinglite ja ühisrahastuste pakkujate ning loome-, sotsiaalses ja tehnoloogiaettevõtluses ning alustavate ettevõtjate koostöö eelduste ja takistuste selgitamine, arvestades ärimudelite erinevusi, et anda sisend õppemoodulite ja eelinkubatsiooni programmide ning ettevõtluskoolituste arendamisesse.
Vastutajad:Silja Lassur (TLÜ), Tiit Elenurm (EBS), Liina Joller (TÜ)

Tutvu uuringuga siin Raport investorite ja ettevõtjate koostööst 2017

Planeeritavad uuringud

I uuring

Uuringu nimetus: Enesehindamise mudelites ettevõtlikkuse osa väljatöötamine ja rakendamine.

Eesmärk: Luua raammudel (kriteeriumid, põhimõtted, meetodid ja vormid) ettevõtlikkuse hindamiseks ja selle tulemuste põhjal edasiste arendustegevuste planeerimiseks (kooli, õppija ja õpetaja tasandil).

Vastutaja: Urve Venesaar (TTÜ)

II uuring

Uuringu nimetus: Ettevõtlusõppe tulemuslikkuse hindamine: erinevate ettevõtlusõppe programmide mõju (2016-2018) ja ettevõtlusõppe moodulite rakendamise hindamise mõõdikute/instrumendi rakendamine.

Eesmärk: Hinnata ettevõtlusõppe tulemuslikkust, arendades välja vajalikud seire metoodikad ja instrumendid.

Vastutaja: Grete Arro (TLÜ)

III uuring

Uuringu nimetus: Uuring kutsestandardite  (sh. ettevõtlusega ja ettevõtlusega seotud  alakompetentside) rakendatusest rakenduskõrghariduse õppekavades.

Eesmärk: Hinnata rakenduskõrghariduse õppekavade kooskõla kutsestandardites oleva ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega seotud kompetentsidega, ning teha ettepanekuid arendustegevusteks.

Vastutaja: Eneken Titov (EEK Mainor)

IV uuring

Uuringu nimetus: Ettevõtlusprojektide koostamine, tuginedes eri õppeainete omavahelisele lõimumisele kolledžite näitel.

Eesmärk: Välja selgitada, millised on praktikad kolledžites ettevõtlusprojektide läbiviimisel erinevate õppeainete käigus, kuidas on kaasataud erinevad parterid, ning kuidas õppemetoodikat edasi arendada ja rakendada.

Vastutaja(d): Mervi Raudsaar (TÜ), Silja Lassur (TLÜ), Elina Kallas (TÜ), Kadri Paes (TÜ)